KVKK Hakkında Aydınlatma Yazısı - Jacca
Skip to content Skip to footer

POTANSİYEL MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve AB Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, kimlik, iletişim, işlem güvenliği, çalıştığınız firma ve açık rıza vermeniz şartıyla pazarlama verileriniz gibi kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Mobite Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenmektedir. 

  • Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İş Ortağı: Şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla ortaklık sağlanan ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

  • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
İşleme Amaçları Veri Kategorileri 
Mal/Hizmet Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim, Çalıştığı Firma
Ürün ve Hizmetlerin Pazarlanması Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim ve Pazarlama 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİşlem Güvenliği
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesiİşlem Güvenliği
  • Kişisel Verilerin Aktarımı  

Kişisel verileriniz; sadece sunucu hizmeti alınan iş ortağına otomatik sistem ile aktarılmaktadır.  

  • Yöntem ve Hukuki Sebep 

Tarafınızdan; elektronik ortamda yazılı olarak toplanan kişisel verileriniz, işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde ve pazarlama verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve GDPR’ın 6/1/a maddesi uyarınca açık rızanıza, işlem güvenliği bilgileriniz ise 6698 sayılı Kanun’un 5/2/a ve GDPR’ın 6/1/c maddesi uyarınca veri sorumlusunun bir hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve kimlik ile iletişim verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2/f ve GDPR’ın 6/1/f düzenlemeleri kapsamında potansiyel müşterilerimizin bilgi taleplerini almaya ilişkin meşru menfaatimiz sebeplerine dayanılarak otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir. 

  • Kişisel Verilerin Saklama Süresi 

İşbu platform yolu ile toplanan kimlik, iletişim ve işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz 2 yıl süreyle saklanacaktır. Pazarlama iznine ilişkin onay vermeniz durumunda, verileriniz ileti izninize ait onay geçerliliğinin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle saklanacaktır. 

  • Başvuru Usul ve Esasları 

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesinde yer alan, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınıza ve GDPR’ın 12-23. maddelerinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak veya her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan [email protected] e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Yenibosna Merkez Mh. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cd. No: 8 K: 4 Bahçelievler/İstanbul/Türkiye adresimize şahsen, noter kanalı ile yahut iadeli taahhütlü yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.